Членски права и задължения

Членски права и задължения

 

Чл. 10(1).Членуването в сдружението е доброволно. Членовете на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и правоспособни физически лица, които се обединяват за постигането на поставените цели и признават настоящия Устав;                          

Чл. 11 Всеки член на сдружението редовно заплащащ членския си внос , има право: да участва в управлението му, да бъде информиран за дейността му и да се ползва от имуществото му.

Чл. 12 (1) Членските права и задължение с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на юридическото лице.

Чл. 13 (1)Приемането на нов член на сдружението става въз основа на писмена молба до УС , подписана от кандидата.                                    

(2)Молбата трябва да съдържа : 

             1. трите имена, ЕГН и точен адрес;

             2.текст в който се заявява, че ще спазва устава на сдружението.

Чл. 14(1) УС може да отложи вземането на решение по молба на членство, ако кандидата не отговаря на посочените изисквания.

(2) Решенията на УС по приемането или непреимането на членове в сдружението могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.

Чл. 15 Учредителите на сдружението стават членове с подписването на учредителния протокол

Чл. 16(1) Член на сдружението не изплатил членския си внос за дадена календарна година до 30 април на същата, автоматически се отстранява, докато не уреди задълженията си.

      (2) В течение на срока за временно отстраняване той няма право на глас в ОС.

     (3) След внасяне на членския си внос по ал. 1, лицето автоматично възстановява членските си права.

     (4) Член на сдружението, временно отстранен от членство по реда на ал. 1, който не уреди финансовите си задължения до края на годината, за която се отнасят, автоматически отпада от членство.

Чл. 17 (1) Членството в сдружението се прекратява:

 1. с мотивирана молба до УС;

 2. с прекратяване на сдружението като юридическо лице;

 3. при отпадане на членството по реда на чл. 16, ал.4

 4. след изключване.

        (2) Управителният съвет може да изключи член на сдружението: за системно нарушаване на принципите и задълженията съгласно Устава; за сериозно престъпване на общоприетите принципи на поведение, както и поради виновно причинени вреди на сдружението или на отделни негови членове.                                                            

          (3) Лицето с прекратено членство престава да бъде член на сдружението. За да бъде прието отново, то трябва да представи нова молба.

 

СТАНИ ЧЛЕН – ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ УСТАВ ОТ ТУК

 

 

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Categories: СТАНИ ЧЛЕН

ПЛАТЕЖНА ФОРМА ЗА ЧЛЕНОВЕ

 

 

 

 

 

 

АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР ВИ БЛАГОДАРИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕКИПА

 

 

Бъдете изпълнени с много любов, освободени от завист и омраза, и благодарни за всеки един ден, изживян на земята!

 

 

 

ОТ ТУК  МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ПЪРВАТА СИ ЧЛЕНСКА ВНОСКА КАТО ЦЪКНЕТЕ НА БУТОНА

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Categories: СТАНИ ЧЛЕН

ПЛАТЕЖНА ФОРМА

 

 

 

 

 

Нашият призив към Вас е да разпространите нашата кауза навсякъде, там където срещнете отклик за това, и разбира се ще Ви бъдем много благодарни, ако продължите да ни подкрепяте!

 

 

 

За направените дарения и съпричастност  с най-искрена благодарност Ви поздравява АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР!

 

 

 

,,Да правиш добро за непознат е най-чиста проява на човечност.“

 

 

НАПРАВЕТЕ ДАРЕНИЕ СЕГА  ОТ ТУК !!!

 
 

 

 

 

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Categories: СТАНИ ЧЛЕН

ПРАВИЛА

 

 

 

Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна, осъществяващо дейност в обществена полза

 

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл.1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.

 

 

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна

 

 

Чл.2. Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна, извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е:

Насърчаване на развитието на духовната култура и ценности у хората; да работи за израстване и самоусъвършенстване на личността, физическото, духовно и личностно развитие, да подпомага и насърчава хора от различни възрастови групи да спазват здравословен начин на живот; да предприема действия за защита правата на хора и групи в риск; извършване на проучвания и анализи; посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб на база идеи за личностно развитие; да се занимава с детското възпитание; да привлича изявени експерти,специалисти и личности от страната и чужбина като обществени лектори. Създаване на центрове и обединение в тази връзка.

 

Чл.3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на Сдружението, като се използват предвидените средства.

Чл. 4. (1) Всяка година Управителния Съвет на Сдружението приема основните насоки за развитие на сдружението и програма за осъществяването на дейността му.

(2) Управителният съвет изготвя програмата за осъществяване на дейността на Сдружението, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

Чл. 5. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника се създават работни групи от специалисти.

(2) Специалистите – членове на работните групи могат да бъдат както членове на Сдружението, така и външни на сдружението лица.

(3) Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 1 дейности става с решение на Управителния съвет на Сдружението. С решението се определя състава на работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.

(4) Работната група след приключване на дейността си в определения срок предава на Управителния съвет проекти, свързани с осъществяването на посочените дейности.

(5) Управителният съвет след обсъждане на предоставените от работната група проекти може да предостави допълнителен срок на работната група за допълнение или изменение на предоставените материали.

(6) След окончателното приключване на дейността на работната група Управителния съвет взема решение относно проекта;

Чл. 6. (1) Управителния съвет взема решение за изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на Сдружението.

(2) С решението се определя програмата за осъществяване на дейността на Сдружението, необходимите средства за организирането им и лицата, които ще ги провеждат.

Чл. 7. (1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя доклад /отчет/ за дейността на Сдружението.

(2) Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.

(4) Общото събрание приема Доклада /Отчета/ за дейността на сдружението след обсъждане.

(5) До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад /отчет/ се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

 

 

 

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО.

 

 

Чл. 9. Имуществото на сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.

Чл. 10. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на Сдружението.

(2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на сдружението да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.

(3) Бюджетът на сдружението се изпълнява от Управителния съвет.

(4) В срок до 31 март на всяка година Управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.

(5) Годишния счетоводен отчет се приема от Общото събрание на сдружението.

(6) В срок до 31 май на всяка година Управителния съвет заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверения годишен счетоводен отчет година след приемането му от Общото събрание.

Чл. 11. (1) Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство.

(2) Имуществените вноски на членовете са месечния или годишния членски внос, или допълнителни вноски, които се дължат въз основа на решение на Управителният Съвет на сдружението.

(3) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Управителният Съвет, което посочва в решението си и начина на внасянето им..

(4) Сдружението може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.

(5) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.

Чл. 12. Средствата на Сдружението се използват за постигане на целите, определени в Устава на сдружението

Чл. 13. (1) При осъществяване на дейността си Сдружението разходва средствата си възмездно и безвъзмездно

(2) Сдружението може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.

Чл. 14. (1) Сдружението може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.

(2) За безвъзмездно разходване на имущество на сдружението, Управителния съвет взема мотивирано решение с мнозинство от всички присъствуващи членове.

(3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.

Чл. 17. Разходите, които Сдружението извършва включват:

1. разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:

а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на Сдружението, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 5, ал. 1 от Правилника.

2. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на Сдружението по чл. 2 от Правилника:

а) разходи за провеждане на обучение чрез организация на курсове, семинари и симпозиуми от юридическото лице;

б) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, участия на членове на сдружението и външни лица, определени по реда, предвиден в Правилника;

в) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника.

г) средства за отпускане и даване на награди на лица със заслуги и постижения в областта на противодействието на корупцията;

3. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на Сдружението.

Чл. 18. (1) Сдружението разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и приетата от УС годишна програма за дейността на сдружението.

(2) Безвъзмездното разходване на имуществото на дружеството се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на по чл. 2 от Правилника, включващи средствата за разходите, описани в чл. 15а, т. 2 от Правилника.

(3) В съответствие с чл. 34, ал. 8 от Устава на Сдружението безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението се извършва само в изпълнение на решение на Управителния Съвет, прието с мнозинство от всички присъстващи членове. Решението за безвъзмездно разходване на средства за всяка година от дейността на сдружението се включва в годишната програма и годишния бюджет на сдружението.

Чл. 19. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Сдружението подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:

а) чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература или програмни продукти в областта на правото;

б) безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари състезания, организирани и провеждани от сдружението, самостоятелно или съвместно с други лица;

в) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, и всякакви форми на обучение и квалификация в областта на спортните бойни изкуства, организирани от други лица, в страната и в чужбина;

г) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, подготвяне на научни трудове в същата област ;

Чл. 20. (1) Сдружението подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението, определени в Устава.

(2) Могат да се подпомагат лица, които са членове на сдружението или външни лица, които с цялостната си дейност са допринесли за повишаване на обществената значимост на посланията на тези спортове.

Чл. 21. (1) В годишната програма за осъществяване дейността на Сдружението, приета от УС, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на сдружението по чл. 2 от Правилника, които Сдружението ще извършва през съответната календарна година.

(2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се приемат от Управителния съвет проектите на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.

(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Управителния Съвет с годишната програма за осъществяване дейността на сдружението, и се предвиждат в годишния бюджет.

(4) С годишната програма Управителния Съвет на Сдружението организира и осъществява планираните отделни дейности и мероприятия и разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.

Чл. 22. (1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на сдружението и външни лица, Управителния Съвет определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на сдружението, реда и критериите за подбор, по които се определят конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

Чл. 23. (1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 18. от Правилника, се взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет, в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на сдружението.

(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на сдружението.

(3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет следващо постъпването му.

(4) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Управителния Съвет на Сдружението с мнозинство от всичките му членове.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

§ 1. Настоящият Правилник е приет на 25.04.2012 г. от Управителния Съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование “ Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна

§ 2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: (Стефка Стефанова Димитрова)

 

 

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Categories: СТАНИ ЧЛЕН

УСТАВ

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

 

 

 

 

 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА СНЦ “ Асоциация Живея Безплатен Център” -гр.Варна

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

 

 

 

Чл. 1 Наименование на сдружението: Сдружение с нестопанска цел : “ Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна,  което на латиница се изписва като „ Association Live Bezplaten Center ” на английски се изписва Association Live Free Center

 

Чл. 2 Седалище и адрес на управление на сдружението: гр.Варна, п.к…9005, ул.”Чайка” № 5

Чл. 3 Срок: дружеството се учредява за неопределен срок

 

 

 

ІІ.СТАТУТ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

 

Статут

 

Чл. 4(1) Дружеството е българско юридическо лице с нестопанска цел в областта на изготвянето, консултирането прилагането на програми за здравословен начин на живот.  Тя обединява на доброволен принцип всички, които споделят идеите на този устав: физически лица, фондации, асоциации, сдружения, национални, регионални, местни организации и административни структури, национални и природни паркове, природнозащитни организации, църкви, както и физически лица от сферата на  туризма, храните, екологията, културата, спорта, медицината, образованието, селско стопанство и всички други сфери.

 

          (2) Дружеството ще осъществява дейността си в обществена полза        

 

 

 

 

Предмет на дейност

 

 

Чл. 5 Предмет на дейност на сдружението е: Насърчаване на развитието на духовната култура и ценности у хората; да работи за израстване и  самоусъвършенстване  на личността, физическото, духовно и личностно развитие, да подпомага и насърчава хора от  различни  възрастови групи да спазват здравословен начин на живот; да предприема действия за защита правата на хора и групи в риск; извършване на проучвания и анализи; посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб на база идеи за личностно развитие; да се занимава с детското възпитание; да привлича изявени експерти, специалисти и личности от страната и  чужбина като обществени лектори.

 

 

Цели

 

 

 

Чл. 6 (1) Дружеството има за цел:

(1) Да работи с различни методи,начини и техники като медитация, йога, смехотерапия, тес-техника за емоционална свобода, танци, спорт и др., които целят да подпомогнат личностното развитие у човека, неговото развитие и самоусъвършенстване.

(2) Повишаване на информираността на обществото относно: техники  за лечение включващи  алтернативна, традиционна и други видове медицини;

(3)  Споделяне на опит и личностно израстване.

(4) Помощ за възстановяване на хората след физически или  психически преживявания.

(5) Създаване на национална информационна и помощна мрежа; Чрез дейността си сдружението подпомага своите членове или лица съгласно предмета му дейност

(6) Изграждане, развиване и поддържане на експертна мрежа от професионалисти за оказване на помощ на нуждаещите се от такава.

(7) Популяризиране на проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и органи, свързани с духовното и физическо развитие, израстване и самоусъвършенстване  на личността.

(8) Организиране на курсове и лекции за популяризиране теорията и практиката на съответните техники като медитация, йога, смехотерапия, тес-техника за емоционална свобода, танци, спорт и др.

(9) Организиране на национални и  международни срещи, програми, курсове, семинари симпозиуми и др., иницииране и организиране на благотворителни кампании под различни форми  за набиране на средства в съответствие с целите на сдружението  и осъществяване на други законни дейности, свързани с целите изложени по-горе.

(10) Развитие на партньорски отношения със сродни организации в България и по света за здравословен начин на живот.

 (2) Реализацията на горепосочените цели на сдружението се осъществява чрез следните средства:

1. привличане на обществеността;

2. насърчаване на творческата активност и самоинициатива;

3. изграждане и функциониране на web-платформа за: информиране и популяризиране на начините и средствата за: израстване и  самоусъвършенстване  на личността, физическо, духовно и личностно развитие, здравословен начин на живот. Групи за взаимопомощ,  консултации и обучения, базирани на Интернет платформи за комуникация; информация за мерки, проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и органи, свързани с различни методи, начини и техники за човешкото развитие, израстване и  самоусъвършенстване  на личността, духовното развитие на хората;

4. предлагане и информиране за здравословни начини на хранене, като храни и напитки и др. Здраве отвън здраве отвътре.

5. организиране и провеждане на кампании и обучения

6. организиране на семинари за експерти и професионалисти

7. издаване и разпространение на специализирани материали, в това число и мултимедиини,

8. създаване на регионални и местни центрове за работа.

9. създаване на консултативни и информационни центрове

10. разработване на проекти, изграждане и управление на центрове за временно настаняване на жертви на домашно или сексуално насилие, психически тормоз, стрес и др.

11. посредничество за повишаване на квалификацията и професионaлна реализация на членовете

12. набиране и обучение на професионалисти, включително и доброволци, за включването им в експертна мрежа за оказване на помощ на пострадали.

13. участие в конкурси, програми и др. за осигуряване на финансиране за реализация на целите на сдружението;

14. разработване на учебни програми за повишаване на образованието и квалификацията за професионалистите, работещи в центъра

15. организиране и провеждане на специализирани инициативи за реализиране на международни проекти и срещи с представители на подобни организации;

16. участие в специализирани инициативи за реализиране на международни проекти и срещи с представители на подобни организации;

17. провеждане на семинари, конференции, проекти с участие на водещи местни и чуждестранни експерти.

(3) Сдружението ще се застъпва и ще отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица интересите на членовете му и хората в нужда съобразно възможностите на сдружението за въздействие и помощ.

(4) Сдружението ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни сдружения, организации, и търговски дружества за постигане на общите цели.

 

 

 

Принципи

 

 

 Чл. 7 Сдружението се изгражда на принципите на: 

 

 1. равенство и взаимно уважение между членовете без оглед на раса, религия, и партийна принадлежност; 

 2. право на глас на всеки член, участие в управлението на му, както и правото да бъде информиран за дейността му.

 3. отчетност;         

 

                                                                                  

ІІІ.ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТ

 

 

 

Чл. 8  Сдружение с нестопанска цел :

Сдружение с нестопанска цел “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр. Варна, се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

 

 

 

ІV.ФИНАНСИРАНЕ

 

 

 

 

Чл. 9 Сдружението набира средства от:

 

 1. Привличане на външни ресурси чрез разработване на програми и проекти;

 2. членски внос, индивидуални и колективни такси;

 3. предоставени средства от държавата;

 4. дарения и спонсорство;

 5. предоставени средства от международни организации;

 6. други приходи по предмета на дейност, незабранени от закона.                             

 

 

 

 

 

ЧЛЕНСТВО

 

 

 

 

 

Членски права и задължения

 

Чл. 10 (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членовете на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и правоспособни физически лица, които се обединяват за постигането на поставените цели и признават настоящия Устав;      

                    

Чл. 11 Всеки член на сдружението редовно заплащащ членския си внос, има право: да участва в управлението му, да бъде информиран за дейността му и да се ползва от имуществото му.  

 

Чл. 12 (1) Членските права и задължение с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на юридическото лице.

 

Чл. 13 (1) Приемането на нов член на сдружението става въз основа на писмена молба до УС, подписана от кандидата.  

   

            (2) Молбата трябва да съдържа: 

 1. трите имена, ЕГН и точен адрес;

 2. текст в който се заявява, че ще спазва устава на сдружението.

 

 

 

 

Чл. 14 (1) УС може да отложи вземането на решение по молба на членство, ако кандидата не отговаря на посочените изисквания.

 

          (2) Решенията на УС по приемането или непреимането на членове в сдружението могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.

 

Чл. 15 Учредителите на сдружението стават членове с подписването на учредителния протокол

 

Чл. 16 (1) Член на сдружението не изплатил членския си внос за дадена календарна година до 30 април на същата, автоматически се отстранява, докато не уреди задълженията си.

           (2) В течение на срока за временно отстраняване той няма право на глас в ОС.

 

      (3) След внасяне на членския си внос по ал. 1, лицето автоматично възстановява членските си права.

 

          (4) Член на сдружението, временно отстранен от членство по реда на ал. 1, който не уреди финансовите си задължения до края на годината, за която се отнасят, автоматически отпада от членство.

 

 

Чл. 17 (1) Членството в сдружението се прекратява:

 1. с мотивирана молба до УС;

 2. с прекратяване на сдружението като юридическо лице;

 3. при отпадане на членството по реда на чл. 16, ал.4

 4. след изключване.

 

 

     (2) Управителният съвет може да изключи член на сдружението: за системно нарушаване на принципите и задълженията съгласно Устава; за сериозно престъпване на общоприетите принципи на поведение, както и поради виновно причинени вреди на сдружението или на отделни негови членове.         

 

                                                                                                                                                            (3) Лицето с прекратено членство престава да бъде член на сдружението. За да бъде прието отново, то трябва да представи нова молба.

 

 

 

 

 

VІ. УСТРОЙСТВО

 

 

 

 

 

 Чл. 18 Сдружението има следното устройство:

 

 

 1. Общо събрание (ОС)

 2. Управителен съвет (УС)

 3. Председател

 

 

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

 

Състав на Общото събрание    

 

 

Чл. 19  (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението.

 

            (2)  Общото събрание се състои от членовете на Сдружението

 

 

 

Правомощия на Общото събрание

 

 

 

Чл. 20 (1) Общото събрание:приема нов Устав, изменя и допълва Устава; приема и други вътрешни актове; избира и освобождава, членовете на УС, КС, и председателя и взема решение за преобразуване или прекратяване на дейността на сдружението; приема основните насоки за дейността на сдружението; приема бюджета на сдружението; прима отчета за дейността на УС и КС и ги освобождава от отговорност; отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на законите, устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на сдружението;

 

         (2) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

 

        (3) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.            

                                     

         (4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред него по искане на заинтересованите членове на сдружението по реда предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

   

 

Свикване на Общото събрание

 

 

 

Чл. 21 (1) Общото събрание се свиква ежегодно до месец март на следващата календарна година от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по регистрация на сдружението по писмено искане на членовете или натоварено от тях лице.

 

           (2) Поканата следва да съдържа: дневния ред, датата, час и мястото на провеждане и по чия инициатива то се свиква. Поканата се изпраща на посочен адрес или лично срещу подпис до всеки член на сдружението, като без значение от избрания начин екземпляр се поставя на място за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

 

         (3) Редовно отчетно-изборно Общо събрание се провежда задължително веднъж на пет години.

 

 

 

 

 

 Кворум

 

 

 

 

Чл. 22 ОС е редовно, ако на него присъстват повече от половината му членове.При липса на кворум събранието се отлага с един час, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 Гласуване

 

 

 

Чл. 23 (1) Всеки член има право на един глас в ОС.

 

         (2)Член може да бъде представляван от друго лице след представянето на нотариално заверено пълномощно.

 

        (3)Член на сдружението може да представлява само още един член при условията на предходната алинея.

       

 

 

  Вземане на решения

 

 

 

Чл. 24 (1) Решенията на ОС се приемат с мнозинство от 50% плюс един от присъстващите.

 

 

          (2)Решенията по чл. 20(1), т.т. 1 и 6 се приемат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 

 

     (3) ОС взема решенията си чрез явно гласуване, освен в случаите когато реши гласуването по даден въпрос от дневния ред да бъде тайно

 

 

 

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

Състав

 

 

 

Чл. 25 (1) УС се състой от три лица, членове на сдружението и е негов изпълнителен орган.

 

           (2)УС се състои от :

 1. Председател

 2. Членове

 

           (3)Председателят на сдружението е председател на УС.

 

           (4)Членовете на УС се избират за срок от пет години.

 

 

 

 

Правомощия

 

 

 

        

Чл. 26 Управителният съвет:

 1. осигурява изпълнението на решенията на ОС;

 2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на законите и устава;

 3. определя размера на членския внос;

 4. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

 5. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на клуба;

 6. определя реда и правилата за работа на сдружението и организира извършването на дейността му;

 7. взема решения по всички останали въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

 

 

 

 

Представителна власт

 

 

 

Чл. 27 Сдружението се представлява от председателя, а в негово отсъствие от упълномощен член на УС.

 

 

 

Заседания на УС

 

 

 

 

Чл. 28 (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на сдружението, а в негово отсъствие от упълномощения член на УС;

          (2) Заседанията на УС с свикват с писмена покана до членовете му най-малко една седмица преди привеждането им с оповестяване на дневния ред, място, дата и час на провеждане. Уведомлението може да стане и по телефона.

           (3) УС взема решенията си с мнозинство от 50% плюс един, ако присъстват повече от половината му членове.

           (4) УС може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан от всички членове на УС без забележки;

 

 

 

 

Председател

 

 

 

 

Чл. 29 Председателят се избира от ОС.

 1. Ръководи и представлява сдружението лично;

 2. Взема решения по всички текущи въпроси, които не са в изключителна компетентност на УС или ОС;

 3. В отсъствие на председателя неговите функции се поемат от упълномощено от него лице – член на УС;

 4. Отчита се за дейността си пред ОС и УС.

 

 

 

Освобождаване на членове на УС

 

 

 

 

 

 

Чл. 31 (1) Всеки член на УС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на ОС, ако: 

  

 1. важни съображения свързани с дейността на сдружението налагат това;

 2. възникнат конкретни законови пречки за участието му в УС;

 3. системно не изпълнява задълженията си в УС; извършва дейности с които може да накърни доброто име на клуба;

 

 

 

         (2) Всеки член на УС може да напусне с писмена молба до УС.

 

         (3) Решението за освобождаване се взема от ОС.

        

 

         

VІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

 

 

 

Чл. 34 (1) Сдружението  е задължено да  води книги за протоколите за колективните си органи. Ръководещият заседанието и лицето изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му с подписите си.

 

 

 

 

 

 

VІІІ.РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

 

 

 

 

 

Чл. 35 (1) Сдружението като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, може безвъзмездно да   изразходва имуществото си  и да осъществява дейността, насочена за постигане на посочените в този устав цели.

 

       (2) Безвъзмездното разходване на имуществото се извършва при спазване на условията по реда на ЗЮЛНЦ.

 

 

 

 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

 

 

 

 

 

Чл. 37 (1) Сдружението прекратява своята дейност:

 1. с решение на ОС;

 2. с решение на Окръжен съд по седалище на сдружението, когато:

 

             а)не е учредено по закон;

 

 

         б)извършва дейност, която противоречи на закона или у противна на обществения ред или добрите нрави;

 

 

             в)обявено е в несъстоятелност

 

 

 

 

 

Х. ЛИКВИДАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

Чл. 38 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

 

 

         (2) Ликвидацията се извършва определено от общото събрание лице, което може да е и председателя или от определено от съда лице, в случаите на прекратяване с решение на съда.

 

     (3) Имуществото след ликвидацията се предоставя по решение на съда, на  юридическото лице с нестопанска цел със същата или близка цел.

 

 

 

 

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

За неуредените с настоящият устав въпроси се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и останалото действащо законодателство.

 

 

 

 

Заверен от председателя на сдружението: Стефка Стефанова Димитрова

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Translate »
error: Content is protected !!

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!