Членски права и задължения

Членски права и задължения

 

Чл. 10(1).Членуването в сдружението е доброволно. Членовете на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и правоспособни физически лица, които се обединяват за постигането на поставените цели и признават настоящия Устав;                          

Чл. 11 Всеки член на сдружението редовно заплащащ членския си внос , има право: да участва в управлението му, да бъде информиран за дейността му и да се ползва от имуществото му.

Чл. 12 (1) Членските права и задължение с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на юридическото лице.

Чл. 13 (1)Приемането на нов член на сдружението става въз основа на писмена молба до УС , подписана от кандидата.                                    

(2)Молбата трябва да съдържа : 

             1. трите имена, ЕГН и точен адрес;

             2.текст в който се заявява, че ще спазва устава на сдружението.

Чл. 14(1) УС може да отложи вземането на решение по молба на членство, ако кандидата не отговаря на посочените изисквания.

(2) Решенията на УС по приемането или непреимането на членове в сдружението могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.

Чл. 15 Учредителите на сдружението стават членове с подписването на учредителния протокол

Чл. 16(1) Член на сдружението не изплатил членския си внос за дадена календарна година до 30 април на същата, автоматически се отстранява, докато не уреди задълженията си.

      (2) В течение на срока за временно отстраняване той няма право на глас в ОС.

     (3) След внасяне на членския си внос по ал. 1, лицето автоматично възстановява членските си права.

     (4) Член на сдружението, временно отстранен от членство по реда на ал. 1, който не уреди финансовите си задължения до края на годината, за която се отнасят, автоматически отпада от членство.

Чл. 17 (1) Членството в сдружението се прекратява:

  1. с мотивирана молба до УС;

  2. с прекратяване на сдружението като юридическо лице;

  3. при отпадане на членството по реда на чл. 16, ал.4

  4. след изключване.

        (2) Управителният съвет може да изключи член на сдружението: за системно нарушаване на принципите и задълженията съгласно Устава; за сериозно престъпване на общоприетите принципи на поведение, както и поради виновно причинени вреди на сдружението или на отделни негови членове.                                                            

          (3) Лицето с прекратено членство престава да бъде член на сдружението. За да бъде прието отново, то трябва да представи нова молба.

 

СТАНИ ЧЛЕН – ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ УСТАВ ОТ ТУК

 

 

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
Categories: СТАНИ ЧЛЕН
Translate »
error: Content is protected !!

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!