ПРАВИЛА

 

 

 

Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна, осъществяващо дейност в обществена полза

 

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл.1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.

 

 

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна

 

 

Чл.2. Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна, извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е:

Насърчаване на развитието на духовната култура и ценности у хората; да работи за израстване и самоусъвършенстване на личността, физическото, духовно и личностно развитие, да подпомага и насърчава хора от различни възрастови групи да спазват здравословен начин на живот; да предприема действия за защита правата на хора и групи в риск; извършване на проучвания и анализи; посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб на база идеи за личностно развитие; да се занимава с детското възпитание; да привлича изявени експерти,специалисти и личности от страната и чужбина като обществени лектори. Създаване на центрове и обединение в тази връзка.

 

Чл.3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на Сдружението, като се използват предвидените средства.

Чл. 4. (1) Всяка година Управителния Съвет на Сдружението приема основните насоки за развитие на сдружението и програма за осъществяването на дейността му.

(2) Управителният съвет изготвя програмата за осъществяване на дейността на Сдружението, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

Чл. 5. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника се създават работни групи от специалисти.

(2) Специалистите – членове на работните групи могат да бъдат както членове на Сдружението, така и външни на сдружението лица.

(3) Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 1 дейности става с решение на Управителния съвет на Сдружението. С решението се определя състава на работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.

(4) Работната група след приключване на дейността си в определения срок предава на Управителния съвет проекти, свързани с осъществяването на посочените дейности.

(5) Управителният съвет след обсъждане на предоставените от работната група проекти може да предостави допълнителен срок на работната група за допълнение или изменение на предоставените материали.

(6) След окончателното приключване на дейността на работната група Управителния съвет взема решение относно проекта;

Чл. 6. (1) Управителния съвет взема решение за изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на Сдружението.

(2) С решението се определя програмата за осъществяване на дейността на Сдружението, необходимите средства за организирането им и лицата, които ще ги провеждат.

Чл. 7. (1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя доклад /отчет/ за дейността на Сдружението.

(2) Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.

(4) Общото събрание приема Доклада /Отчета/ за дейността на сдружението след обсъждане.

(5) До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад /отчет/ се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

 

 

 

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО.

 

 

Чл. 9. Имуществото на сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.

Чл. 10. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на Сдружението.

(2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на сдружението да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.

(3) Бюджетът на сдружението се изпълнява от Управителния съвет.

(4) В срок до 31 март на всяка година Управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.

(5) Годишния счетоводен отчет се приема от Общото събрание на сдружението.

(6) В срок до 31 май на всяка година Управителния съвет заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверения годишен счетоводен отчет година след приемането му от Общото събрание.

Чл. 11. (1) Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство.

(2) Имуществените вноски на членовете са месечния или годишния членски внос, или допълнителни вноски, които се дължат въз основа на решение на Управителният Съвет на сдружението.

(3) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Управителният Съвет, което посочва в решението си и начина на внасянето им..

(4) Сдружението може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.

(5) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.

Чл. 12. Средствата на Сдружението се използват за постигане на целите, определени в Устава на сдружението

Чл. 13. (1) При осъществяване на дейността си Сдружението разходва средствата си възмездно и безвъзмездно

(2) Сдружението може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.

Чл. 14. (1) Сдружението може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.

(2) За безвъзмездно разходване на имущество на сдружението, Управителния съвет взема мотивирано решение с мнозинство от всички присъствуващи членове.

(3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.

Чл. 17. Разходите, които Сдружението извършва включват:

1. разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:

а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на Сдружението, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 5, ал. 1 от Правилника.

2. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на Сдружението по чл. 2 от Правилника:

а) разходи за провеждане на обучение чрез организация на курсове, семинари и симпозиуми от юридическото лице;

б) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, участия на членове на сдружението и външни лица, определени по реда, предвиден в Правилника;

в) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника.

г) средства за отпускане и даване на награди на лица със заслуги и постижения в областта на противодействието на корупцията;

3. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на Сдружението.

Чл. 18. (1) Сдружението разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и приетата от УС годишна програма за дейността на сдружението.

(2) Безвъзмездното разходване на имуществото на дружеството се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на по чл. 2 от Правилника, включващи средствата за разходите, описани в чл. 15а, т. 2 от Правилника.

(3) В съответствие с чл. 34, ал. 8 от Устава на Сдружението безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението се извършва само в изпълнение на решение на Управителния Съвет, прието с мнозинство от всички присъстващи членове. Решението за безвъзмездно разходване на средства за всяка година от дейността на сдружението се включва в годишната програма и годишния бюджет на сдружението.

Чл. 19. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Сдружението подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:

а) чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература или програмни продукти в областта на правото;

б) безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари състезания, организирани и провеждани от сдружението, самостоятелно или съвместно с други лица;

в) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, и всякакви форми на обучение и квалификация в областта на спортните бойни изкуства, организирани от други лица, в страната и в чужбина;

г) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, подготвяне на научни трудове в същата област ;

Чл. 20. (1) Сдружението подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението, определени в Устава.

(2) Могат да се подпомагат лица, които са членове на сдружението или външни лица, които с цялостната си дейност са допринесли за повишаване на обществената значимост на посланията на тези спортове.

Чл. 21. (1) В годишната програма за осъществяване дейността на Сдружението, приета от УС, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на сдружението по чл. 2 от Правилника, които Сдружението ще извършва през съответната календарна година.

(2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се приемат от Управителния съвет проектите на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.

(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Управителния Съвет с годишната програма за осъществяване дейността на сдружението, и се предвиждат в годишния бюджет.

(4) С годишната програма Управителния Съвет на Сдружението организира и осъществява планираните отделни дейности и мероприятия и разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.

Чл. 22. (1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на сдружението и външни лица, Управителния Съвет определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на сдружението, реда и критериите за подбор, по които се определят конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

Чл. 23. (1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 18. от Правилника, се взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет, в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на сдружението.

(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на сдружението.

(3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет следващо постъпването му.

(4) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Управителния Съвет на Сдружението с мнозинство от всичките му членове.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

§ 1. Настоящият Правилник е приет на 25.04.2012 г. от Управителния Съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование “ Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна

§ 2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: (Стефка Стефанова Димитрова)

 

 

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
Categories: СТАНИ ЧЛЕН
Translate »
error: Content is protected !!

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!