ДОБРОВОЛЦИ КЪМ АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР, КОИТО ПРИЛАГАТ МЕТОДИТЕ НА РЕНЕ МЕЙ.

 

 

 

 

 

 

ДОБРОВОЛЦИ  КЪМ  АСОЦИАЦИЯ  ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН  ЦЕНТЪР,  КОИТО  ПРИЛАГАТ МЕТОДИТЕ  НА  РЕНЕ  МЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

СОФИЯ – МИЛКА ПЕТРОВА – 0887482014 – ПРИЛАГА ,,РЕГЕНАТИВНА ПРАКТИКА“, ,,ЕКСПРЕСИВНА КЛЕТЪЧНА ПРАКТИКА“, ,,ХУМАНИТАРИЯ РМ“

 

 

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube

УСТАВ

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

 

 

 

 

 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА СНЦ “ Асоциация Живея Безплатен Център” -гр.Варна

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

 

 

 

Чл. 1 Наименование на сдружението: Сдружение с нестопанска цел : “ Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна,  което на латиница се изписва като „ Association Live Bezplaten Center ” на английски се изписва Association Live Free Center

 

Чл. 2 Седалище и адрес на управление на сдружението: гр.Варна, п.к…9005, ул.”Чайка” № 5

Чл. 3 Срок: дружеството се учредява за неопределен срок

 

 

 

ІІ.СТАТУТ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

 

Статут

 

Чл. 4(1) Дружеството е българско юридическо лице с нестопанска цел в областта на изготвянето, консултирането прилагането на програми за здравословен начин на живот.  Тя обединява на доброволен принцип всички, които споделят идеите на този устав: физически лица, фондации, асоциации, сдружения, национални, регионални, местни организации и административни структури, национални и природни паркове, природнозащитни организации, църкви, както и физически лица от сферата на  туризма, храните, екологията, културата, спорта, медицината, образованието, селско стопанство и всички други сфери.

 

          (2) Дружеството ще осъществява дейността си в обществена полза        

 

 

 

 

Предмет на дейност

 

 

Чл. 5 Предмет на дейност на сдружението е: Насърчаване на развитието на духовната култура и ценности у хората; да работи за израстване и  самоусъвършенстване  на личността, физическото, духовно и личностно развитие, да подпомага и насърчава хора от  различни  възрастови групи да спазват здравословен начин на живот; да предприема действия за защита правата на хора и групи в риск; извършване на проучвания и анализи; посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб на база идеи за личностно развитие; да се занимава с детското възпитание; да привлича изявени експерти, специалисти и личности от страната и  чужбина като обществени лектори.

 

 

Цели

 

 

 

Чл. 6 (1) Дружеството има за цел:

(1) Да работи с различни методи,начини и техники като медитация, йога, смехотерапия, тес-техника за емоционална свобода, танци, спорт и др., които целят да подпомогнат личностното развитие у човека, неговото развитие и самоусъвършенстване.

(2) Повишаване на информираността на обществото относно: техники  за лечение включващи  алтернативна, традиционна и други видове медицини;

(3)  Споделяне на опит и личностно израстване.

(4) Помощ за възстановяване на хората след физически или  психически преживявания.

(5) Създаване на национална информационна и помощна мрежа; Чрез дейността си сдружението подпомага своите членове или лица съгласно предмета му дейност

(6) Изграждане, развиване и поддържане на експертна мрежа от професионалисти за оказване на помощ на нуждаещите се от такава.

(7) Популяризиране на проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и органи, свързани с духовното и физическо развитие, израстване и самоусъвършенстване  на личността.

(8) Организиране на курсове и лекции за популяризиране теорията и практиката на съответните техники като медитация, йога, смехотерапия, тес-техника за емоционална свобода, танци, спорт и др.

(9) Организиране на национални и  международни срещи, програми, курсове, семинари симпозиуми и др., иницииране и организиране на благотворителни кампании под различни форми  за набиране на средства в съответствие с целите на сдружението  и осъществяване на други законни дейности, свързани с целите изложени по-горе.

(10) Развитие на партньорски отношения със сродни организации в България и по света за здравословен начин на живот.

 (2) Реализацията на горепосочените цели на сдружението се осъществява чрез следните средства:

1. привличане на обществеността;

2. насърчаване на творческата активност и самоинициатива;

3. изграждане и функциониране на web-платформа за: информиране и популяризиране на начините и средствата за: израстване и  самоусъвършенстване  на личността, физическо, духовно и личностно развитие, здравословен начин на живот. Групи за взаимопомощ,  консултации и обучения, базирани на Интернет платформи за комуникация; информация за мерки, проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и органи, свързани с различни методи, начини и техники за човешкото развитие, израстване и  самоусъвършенстване  на личността, духовното развитие на хората;

4. предлагане и информиране за здравословни начини на хранене, като храни и напитки и др. Здраве отвън здраве отвътре.

5. организиране и провеждане на кампании и обучения

6. организиране на семинари за експерти и професионалисти

7. издаване и разпространение на специализирани материали, в това число и мултимедиини,

8. създаване на регионални и местни центрове за работа.

9. създаване на консултативни и информационни центрове

10. разработване на проекти, изграждане и управление на центрове за временно настаняване на жертви на домашно или сексуално насилие, психически тормоз, стрес и др.

11. посредничество за повишаване на квалификацията и професионaлна реализация на членовете

12. набиране и обучение на професионалисти, включително и доброволци, за включването им в експертна мрежа за оказване на помощ на пострадали.

13. участие в конкурси, програми и др. за осигуряване на финансиране за реализация на целите на сдружението;

14. разработване на учебни програми за повишаване на образованието и квалификацията за професионалистите, работещи в центъра

15. организиране и провеждане на специализирани инициативи за реализиране на международни проекти и срещи с представители на подобни организации;

16. участие в специализирани инициативи за реализиране на международни проекти и срещи с представители на подобни организации;

17. провеждане на семинари, конференции, проекти с участие на водещи местни и чуждестранни експерти.

(3) Сдружението ще се застъпва и ще отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица интересите на членовете му и хората в нужда съобразно възможностите на сдружението за въздействие и помощ.

(4) Сдружението ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни сдружения, организации, и търговски дружества за постигане на общите цели.

 

 

 

Принципи

 

 

 Чл. 7 Сдружението се изгражда на принципите на: 

 

 1. равенство и взаимно уважение между членовете без оглед на раса, религия, и партийна принадлежност; 

 2. право на глас на всеки член, участие в управлението на му, както и правото да бъде информиран за дейността му.

 3. отчетност;         

 

                                                                                  

ІІІ.ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТ

 

 

 

Чл. 8  Сдружение с нестопанска цел :

Сдружение с нестопанска цел “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр. Варна, се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

 

 

 

ІV.ФИНАНСИРАНЕ

 

 

 

 

Чл. 9 Сдружението набира средства от:

 

 1. Привличане на външни ресурси чрез разработване на програми и проекти;

 2. членски внос, индивидуални и колективни такси;

 3. предоставени средства от държавата;

 4. дарения и спонсорство;

 5. предоставени средства от международни организации;

 6. други приходи по предмета на дейност, незабранени от закона.                             

 

 

 

 

 

ЧЛЕНСТВО

 

 

 

 

 

Членски права и задължения

 

Чл. 10 (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членовете на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и правоспособни физически лица, които се обединяват за постигането на поставените цели и признават настоящия Устав;      

                    

Чл. 11 Всеки член на сдружението редовно заплащащ членския си внос, има право: да участва в управлението му, да бъде информиран за дейността му и да се ползва от имуществото му.  

 

Чл. 12 (1) Членските права и задължение с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на юридическото лице.

 

Чл. 13 (1) Приемането на нов член на сдружението става въз основа на писмена молба до УС, подписана от кандидата.  

   

            (2) Молбата трябва да съдържа: 

 1. трите имена, ЕГН и точен адрес;

 2. текст в който се заявява, че ще спазва устава на сдружението.

 

 

 

 

Чл. 14 (1) УС може да отложи вземането на решение по молба на членство, ако кандидата не отговаря на посочените изисквания.

 

          (2) Решенията на УС по приемането или непреимането на членове в сдружението могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.

 

Чл. 15 Учредителите на сдружението стават членове с подписването на учредителния протокол

 

Чл. 16 (1) Член на сдружението не изплатил членския си внос за дадена календарна година до 30 април на същата, автоматически се отстранява, докато не уреди задълженията си.

           (2) В течение на срока за временно отстраняване той няма право на глас в ОС.

 

      (3) След внасяне на членския си внос по ал. 1, лицето автоматично възстановява членските си права.

 

          (4) Член на сдружението, временно отстранен от членство по реда на ал. 1, който не уреди финансовите си задължения до края на годината, за която се отнасят, автоматически отпада от членство.

 

 

Чл. 17 (1) Членството в сдружението се прекратява:

 1. с мотивирана молба до УС;

 2. с прекратяване на сдружението като юридическо лице;

 3. при отпадане на членството по реда на чл. 16, ал.4

 4. след изключване.

 

 

     (2) Управителният съвет може да изключи член на сдружението: за системно нарушаване на принципите и задълженията съгласно Устава; за сериозно престъпване на общоприетите принципи на поведение, както и поради виновно причинени вреди на сдружението или на отделни негови членове.         

 

                                                                                                                                                            (3) Лицето с прекратено членство престава да бъде член на сдружението. За да бъде прието отново, то трябва да представи нова молба.

 

 

 

 

 

VІ. УСТРОЙСТВО

 

 

 

 

 

 Чл. 18 Сдружението има следното устройство:

 

 

 1. Общо събрание (ОС)

 2. Управителен съвет (УС)

 3. Председател

 

 

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

 

Състав на Общото събрание    

 

 

Чл. 19  (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението.

 

            (2)  Общото събрание се състои от членовете на Сдружението

 

 

 

Правомощия на Общото събрание

 

 

 

Чл. 20 (1) Общото събрание:приема нов Устав, изменя и допълва Устава; приема и други вътрешни актове; избира и освобождава, членовете на УС, КС, и председателя и взема решение за преобразуване или прекратяване на дейността на сдружението; приема основните насоки за дейността на сдружението; приема бюджета на сдружението; прима отчета за дейността на УС и КС и ги освобождава от отговорност; отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на законите, устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на сдружението;

 

         (2) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

 

        (3) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.            

                                     

         (4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред него по искане на заинтересованите членове на сдружението по реда предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

   

 

Свикване на Общото събрание

 

 

 

Чл. 21 (1) Общото събрание се свиква ежегодно до месец март на следващата календарна година от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по регистрация на сдружението по писмено искане на членовете или натоварено от тях лице.

 

           (2) Поканата следва да съдържа: дневния ред, датата, час и мястото на провеждане и по чия инициатива то се свиква. Поканата се изпраща на посочен адрес или лично срещу подпис до всеки член на сдружението, като без значение от избрания начин екземпляр се поставя на място за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

 

         (3) Редовно отчетно-изборно Общо събрание се провежда задължително веднъж на пет години.

 

 

 

 

 

 Кворум

 

 

 

 

Чл. 22 ОС е редовно, ако на него присъстват повече от половината му членове.При липса на кворум събранието се отлага с един час, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 Гласуване

 

 

 

Чл. 23 (1) Всеки член има право на един глас в ОС.

 

         (2)Член може да бъде представляван от друго лице след представянето на нотариално заверено пълномощно.

 

        (3)Член на сдружението може да представлява само още един член при условията на предходната алинея.

       

 

 

  Вземане на решения

 

 

 

Чл. 24 (1) Решенията на ОС се приемат с мнозинство от 50% плюс един от присъстващите.

 

 

          (2)Решенията по чл. 20(1), т.т. 1 и 6 се приемат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 

 

     (3) ОС взема решенията си чрез явно гласуване, освен в случаите когато реши гласуването по даден въпрос от дневния ред да бъде тайно

 

 

 

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

Състав

 

 

 

Чл. 25 (1) УС се състой от три лица, членове на сдружението и е негов изпълнителен орган.

 

           (2)УС се състои от :

 1. Председател

 2. Членове

 

           (3)Председателят на сдружението е председател на УС.

 

           (4)Членовете на УС се избират за срок от пет години.

 

 

 

 

Правомощия

 

 

 

        

Чл. 26 Управителният съвет:

 1. осигурява изпълнението на решенията на ОС;

 2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на законите и устава;

 3. определя размера на членския внос;

 4. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

 5. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на клуба;

 6. определя реда и правилата за работа на сдружението и организира извършването на дейността му;

 7. взема решения по всички останали въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

 

 

 

 

Представителна власт

 

 

 

Чл. 27 Сдружението се представлява от председателя, а в негово отсъствие от упълномощен член на УС.

 

 

 

Заседания на УС

 

 

 

 

Чл. 28 (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на сдружението, а в негово отсъствие от упълномощения член на УС;

          (2) Заседанията на УС с свикват с писмена покана до членовете му най-малко една седмица преди привеждането им с оповестяване на дневния ред, място, дата и час на провеждане. Уведомлението може да стане и по телефона.

           (3) УС взема решенията си с мнозинство от 50% плюс един, ако присъстват повече от половината му членове.

           (4) УС може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан от всички членове на УС без забележки;

 

 

 

 

Председател

 

 

 

 

Чл. 29 Председателят се избира от ОС.

 1. Ръководи и представлява сдружението лично;

 2. Взема решения по всички текущи въпроси, които не са в изключителна компетентност на УС или ОС;

 3. В отсъствие на председателя неговите функции се поемат от упълномощено от него лице – член на УС;

 4. Отчита се за дейността си пред ОС и УС.

 

 

 

Освобождаване на членове на УС

 

 

 

 

 

 

Чл. 31 (1) Всеки член на УС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на ОС, ако: 

  

 1. важни съображения свързани с дейността на сдружението налагат това;

 2. възникнат конкретни законови пречки за участието му в УС;

 3. системно не изпълнява задълженията си в УС; извършва дейности с които може да накърни доброто име на клуба;

 

 

 

         (2) Всеки член на УС може да напусне с писмена молба до УС.

 

         (3) Решението за освобождаване се взема от ОС.

        

 

         

VІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

 

 

 

Чл. 34 (1) Сдружението  е задължено да  води книги за протоколите за колективните си органи. Ръководещият заседанието и лицето изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му с подписите си.

 

 

 

 

 

 

VІІІ.РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

 

 

 

 

 

Чл. 35 (1) Сдружението като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, може безвъзмездно да   изразходва имуществото си  и да осъществява дейността, насочена за постигане на посочените в този устав цели.

 

       (2) Безвъзмездното разходване на имуществото се извършва при спазване на условията по реда на ЗЮЛНЦ.

 

 

 

 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

 

 

 

 

 

Чл. 37 (1) Сдружението прекратява своята дейност:

 1. с решение на ОС;

 2. с решение на Окръжен съд по седалище на сдружението, когато:

 

             а)не е учредено по закон;

 

 

         б)извършва дейност, която противоречи на закона или у противна на обществения ред или добрите нрави;

 

 

             в)обявено е в несъстоятелност

 

 

 

 

 

Х. ЛИКВИДАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

Чл. 38 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

 

 

         (2) Ликвидацията се извършва определено от общото събрание лице, което може да е и председателя или от определено от съда лице, в случаите на прекратяване с решение на съда.

 

     (3) Имуществото след ликвидацията се предоставя по решение на съда, на  юридическото лице с нестопанска цел със същата или близка цел.

 

 

 

 

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

За неуредените с настоящият устав въпроси се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и останалото действащо законодателство.

 

 

 

 

Заверен от председателя на сдружението: Стефка Стефанова Димитрова

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Translate »
error: Content is protected !!

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!