Лични данни – общи правила и условия за ползване

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

 


 

Обща информация

 

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на  услуги, АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 

 

 1. Наименование на уебсайт: live-free-center.eu; АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР

   

 2.  Наименование на сдружението: АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР

 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, жк,,Чайка“ бл.5,вх.Е,

 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, 9000 ,  ул. ,,Н. Вапцаров“ 5, ЦЕНТЪР ,,Чайка“

 5. E-mail:support@live-free-center.eu

 6. Телефон.: 0885374792

АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

 

Какви видове лични данни обработва АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР

В зависимост от конкретната цел, АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР може да обработва различни набори данни:

 1. Вашите имена, адрес, ЕГН (напр. за издаване на фактура, за куриерска доставка)

 2. Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, доставка

За наши служители по трудови/граждански договори:

 1. Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;

 2. Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;

 3. Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;

 4. Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;

 5. Съдимост

За какви срокове могат да се пазят/обработват Ваши лични данни?

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

 1. Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.

 2. Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

 1. Лични данни в счетоводни документи – 10 години;

 2. Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, можете да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни:live-free-center.eu и на e-mail адрес: support@live-free-center.eu 

Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от  АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР, в зависимост от целите на обработване. Такива достъпи могат да имат:

 1. Самите субекти на лични данни – до своите данни;

 2. Оторизирани служители на АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;

 3. Обработващи лични данни по указание на АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР (напр. банки, служба по трудова медицина)

 4. Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим ако е технически възможно.

Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 1. криптиране на личните данни;

 2. мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;

 3. мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;

 4. редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

Как можете да подадете жалба?

 

 

 

За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

 

Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;

 

e-mail: kzld@cpdp.bg  Website: http://www.cpdp.bg/

 

 

Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

 

 

 


ПОТВЪРЖДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

 


 

 

 

 Условията за ползване, които следват представляват ДОГОВОР между Вас и сдружение ,,АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР“ наричана кратко сдружение ,,АЖБЦ“. С този договор получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични, но не и за търговски цели, като се задължавате да спазвате условията по-долу.

 

АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР си запазва правото да променя съдържанието и настоящите правила без предварително предупреждение по всяко време. Продължаващото ползване на услугата от потребителя показва неговото положително приемане на тези промени.

 

При всяко посещение, Вие давате достъп до:

 

1) Използване на вашият IP адрес, за съставяне на метрични данни.

 

2) , bot,  събиране на метрични данни от Гугъл.

 

3) Google Adsense bot, който служи за анализиране и  показване на реклами от Гугъл.

 

4) Вътрешни бизнес цели. Ние можем да използваме Лична информация от Вас за нашите вътрешни бизнес цели, като например анализ на данни, промоции, проверки и т.н.

 

5) АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР не носи отговорност за  евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР не носи отговорност  за информацията, съдържаща се в други сайтове, към които водят линкове от този сайт.

АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР  не поема каквато и да е отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на раздел ,,Здраве‘‘. Решението да се доверите на информацията в раздел ,,Здраве‘‘ е единствено на Ваша отговорност. При никакви обстоятелства този уебсайт няма да носи отговорност за щети (включително, но не ограничено до случайни и косвени щети, получени травми, смърт в резултат на противоправни действия, пропуснати ползи, както и щети в резултат на загуба на данни или преустановена дейност) и претенции, възникнали в резултат на ползването или невъзможността за ползването на информацията в раздел ,,Здраве‘‘, независимо дали тези щети или претенции се основават на гаранции, договор, деликт или някаква друга правна теория, и независимо дали към този уебсайт е отправено предупреждение за възможността от такива щети или претенции.

 

 

АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР  си запазва правото да променя и допълва съдържанието на настоящите правила и условия за ползване.

 

6) Коментари. Чрез сайта на АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР  може да участвате в коментарите, към които може да добавяте информация и материали. Тези коментари могат да включват потребителските форуми, блогове и др. Моля, имайте предвид, че всяка информация, която разкривате става обществена информация и може да бъде на разположение на потребителите на сайта и на широката общественост. НИЕ НЕ СМЕ ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ДОБРОВОЛНО СТЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ЧРЕЗ ТЕЗИ УСЛУГИ.

 

7) Прилагане на законодателството; АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР може да разкрие Лична информация в следните ситуации, когато Ние вярваме, че е уместно, макар че може да бъде поискана, ние не споделяме Вашата информация: (а) съгласно приложимото законодателство; (б) да се спази закона; (в) да отговори на правителствените искания, включително искания от правоприлагащите и регулаторни органи; (г) да наложат нашите правила и условия; (д) да защитим нашите операции; (е) да защитава правата, неприкосновеността на личния живот, безопасността или имуществото на АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР, Вашето или околните; (г), за да ни позволи да преследваме налични средства или ограничаване на щетите, които могат да поддържат. Например, ние можем с цялата сила на закона да позволим разкриване на Лична информация на правоохранителни и регулаторни органи, за да им помогне при идентифициране на физически лица, които са или могат да бъдат ангажирани в незаконни действия.

 

 

Права

 

 

1.1  Всеки потребител има право да не разглежда този сайт, ако има нещо, което не ви харесва или не сте съгласни, моля не посещавайте този сайт.

 

1.2 Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително посочите източника към информацията.

 

Това става чрез добавяне на линк, към избраната от вас информацията.

 

1.3  Обновяване на личната Ви информация АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР  ще положи усилия да запази цялата Ви Лична информация актуална, когато ни я предоставяте. Можете да актуализирате информацията си по всяко време като се свържете с Нас и ние ще актуализираме данните Ви.

 

 

1.4 Всеки потребител има право да потърси помощ, като използва формата контакти.

 

 

Задължения

 

2.1 Писането на кирилица е задължително.

 

2.2 Използването на добър тон е задължително.

 

3.3 Потребителите носят пълна отговорност за своите коментари/постове.

 

Забранено

 

3.1 Рекламирането на каквито и да е продукти, марки, сайтове и т.н, без изричното или писмено разрешение от АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР.

 

3.2 Спаменето в блога във  всичките му  форми.

 

3.3 Съдържание, което е оскърбително, обидно и/или расистко, призоваващо към насилие, съдържащо заплахи  ще бъде заличавано. Запазваме си и правото да блокираме Вашия акаунт незабавно и за постоянно.

 

 

 


 

ПРАВИЛА ЗА РЕДА  НА АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР

 

 


 

 

 

 

Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна, осъществяващо дейност в обществена полза

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.

 

 

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна

Чл.2. Сдружение с нестопанска цел с наименование “Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна, извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е:

Насърчаване на развитието на духовната култура и ценности у хората; да работи за израстване и самоусъвършенстване на личността, физическото, духовно и личностно развитие, да подпомага и насърчава хора от различни възрастови групи да спазват здравословен начин на живот; да предприема действия за защита правата на хора и групи в риск; извършване на проучвания и анализи; посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб на база идеи за личностно развитие; да се занимава с детското възпитание; да привлича изявени експерти,специалисти и личности от страната и чужбина като обществени лектори. Създаване на центрове и обединение в тази връзка.

 

Чл.3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на Сдружението, като се използват предвидените средства.

Чл. 4. (1) Всяка година Управителния Съвет на Сдружението приема основните насоки за развитие на сдружението и програма за осъществяването на дейността му.

(2) Управителният съвет изготвя програмата за осъществяване на дейността на Сдружението, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

Чл. 5. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника се създават работни групи от специалисти.

(2) Специалистите – членове на работните групи могат да бъдат както членове на Сдружението, така и външни на сдружението лица.

(3) Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 1 дейности става с решение на Управителния съвет на Сдружението. С решението се определя състава на работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.

(4) Работната група след приключване на дейността си в определения срок предава на Управителния съвет проекти, свързани с осъществяването на посочените дейности.

(5) Управителният съвет след обсъждане на предоставените от работната група проекти може да предостави допълнителен срок на работната група за допълнение или изменение на предоставените материали.

(6) След окончателното приключване на дейността на работната група Управителния съвет взема решение относно проекта;

Чл. 6. (1) Управителния съвет взема решение за изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на Сдружението.

(2) С решението се определя програмата за осъществяване на дейността на Сдружението, необходимите средства за организирането им и лицата, които ще ги провеждат.

Чл. 7. (1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя доклад /отчет/ за дейността на Сдружението.

(2) Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.

(4) Общото събрание приема Доклада /Отчета/ за дейността на сдружението след обсъждане.

(5) До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад /отчет/ се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

 

 

 


НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО.

 

 


Чл. 9. Имуществото на сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.

Чл. 10. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на Сдружението.

(2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на сдружението да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.

(3) Бюджетът на сдружението се изпълнява от Управителния съвет.

(4) В срок до 31 март на всяка година Управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.

(5) Годишния счетоводен отчет се приема от Общото събрание на сдружението.

(6) В срок до 31 май на всяка година Управителния съвет заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверения годишен счетоводен отчет година след приемането му от Общото събрание.

Чл. 11. (1) Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство.

(2) Имуществените вноски на членовете са месечния или годишния членски внос, или допълнителни вноски, които се дължат въз основа на решение на Управителният Съвет на сдружението.

(3) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Управителният Съвет, което посочва в решението си и начина на внасянето им..

(4) Сдружението може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.

(5) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.

Чл. 12. Средствата на Сдружението се използват за постигане на целите, определени в Устава на сдружението

Чл. 13. (1) При осъществяване на дейността си Сдружението разходва средствата си възмездно и безвъзмездно

(2) Сдружението може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.

Чл. 14. (1) Сдружението може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.

(2) За безвъзмездно разходване на имущество на сдружението, Управителния съвет взема мотивирано решение с мнозинство от всички присъствуващи членове.

(3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.

Чл. 17. Разходите, които Сдружението извършва включват:

1. разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:

а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на Сдружението, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 5, ал. 1 от Правилника.

2. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на Сдружението по чл. 2 от Правилника:

а) разходи за провеждане на обучение чрез организация на курсове, семинари и симпозиуми от юридическото лице;

б) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, участия на членове на сдружението и външни лица, определени по реда, предвиден в Правилника;

в) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника.

г) средства за отпускане и даване на награди на лица със заслуги и постижения в областта на противодействието на корупцията;

3. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на Сдружението.

Чл. 18. (1) Сдружението разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и приетата от УС годишна програма за дейността на сдружението.

(2) Безвъзмездното разходване на имуществото на дружеството се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на по чл. 2 от Правилника, включващи средствата за разходите, описани в чл. 15а, т. 2 от Правилника.

(3) В съответствие с чл. 34, ал. 8 от Устава на Сдружението безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението се извършва само в изпълнение на решение на Управителния Съвет, прието с мнозинство от всички присъстващи членове. Решението за безвъзмездно разходване на средства за всяка година от дейността на сдружението се включва в годишната програма и годишния бюджет на сдружението.

Чл. 19. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Сдружението подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:

а) чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература или програмни продукти в областта на правото;

б) безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари състезания, организирани и провеждани от сдружението, самостоятелно или съвместно с други лица;

в) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, и всякакви форми на обучение и квалификация в областта на спортните бойни изкуства, организирани от други лица, в страната и в чужбина;

г) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, подготвяне на научни трудове в същата област ;

Чл. 20. (1) Сдружението подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението, определени в Устава.

(2) Могат да се подпомагат лица, които са членове на сдружението или външни лица, които с цялостната си дейност са допринесли за повишаване на обществената значимост на посланията на тези спортове.

Чл. 21. (1) В годишната програма за осъществяване дейността на Сдружението, приета от УС, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на сдружението по чл. 2 от Правилника, които Сдружението ще извършва през съответната календарна година.

(2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се приемат от Управителния съвет проектите на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.

(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Управителния Съвет с годишната програма за осъществяване дейността на сдружението, и се предвиждат в годишния бюджет.

(4) С годишната програма Управителния Съвет на Сдружението организира и осъществява планираните отделни дейности и мероприятия и разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.

Чл. 22. (1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на сдружението и външни лица, Управителния Съвет определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на сдружението, реда и критериите за подбор, по които се определят конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

Чл. 23. (1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 18. от Правилника, се взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет, в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на сдружението.

(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на сдружението.

(3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет следващо постъпването му.

(4) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Управителния Съвет на Сдружението с мнозинство от всичките му членове.

 

 

 

 

 

 


 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящият Правилник е приет на 25.04.2012 г. от Управителния Съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование “ Асоциация Живея Безплатен Център” – гр.Варна

 

§ 2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: (Стефка Стефанова Димитрова)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Translate »
error: Content is protected !!

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!