ЗА НАС

ЗА НАС

 

 

 От екипа на СДРУЖЕНИЕ ,,АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР“  и  ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД създадохме този обединяващ обществен сайт за вас.

Цели

 1. Да повиши качеството на живот на хората и да спомогне за тяхното личностно развитие чрез различни методи и техники като медитация, йога, смехотерапия, техника за емоционална свобода (ТЕС), танци, спорт и др;

 2. Да повиши информираността на обществото относно методите и техниките за лечение, включващи: традиционна, алтернативна и други медицини;

 3. Да спомогне за споделянето на опита от приложението на различни проекти, програми, методи и техники за личностно развитие;

 4. Да помага за възстановяването на хората след техни физически или психически преживявания;

 5. Да популяризира проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и организации, свързани с духовното, физическото и личностното развитие;

 6. Да организира курсове и лекции за популяризиране на техниките и методите за личностно развитие като: медитация, йога, смехотерапия, техника за емоционална свобода (ТЕС), танци, спорт и др.;

 7. Да организира национални и международни срещи, курсове, семинари, симпозиуми, програми, проекти и други инициативи свързани с личностното развитие на човека;

 8. Да инициира и организира благотворителни кампании под различни форми за набиране на средства в съответствие с целите на сдружението и осъществяване на други законни дейности, свързани с тях;

 9. Да развива партньорски отношения със сходни организации в страната и чужбина за усъвършенстване на здравословния начин на живот.

 10. Да подпомага чрез дейността си членове или лица на сдружението съгласно предмета му дейност;

 11. Да изгради, развива и поддържа експертна мрежа от професионалисти по личностно развитие;

  

Средства

 1. Изграждане и функциониране на web-платформа за информиране и популяризиране на начините и средствата за физическо, духовно и личностно развитие, както и за водене и усъвършенстването на здравословен начин на живот;

 2. Групи за взаимопомощ, консултации и обучения, базирани на Интернет платформи за комуникация – т.нар. „социални медии“;

 3. Информация за мерки, проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и органи, свързани с различни начини и техники за личностно и духовното развитие;

 4. Предлагане и информиране за здравословни начини на хранене, като храни, напитки и др;

 5. Организиране и провеждане на кампании и обучения;

 6. Организиране на семинари от експерти и професионалисти;

 7. Издаване и разпространение на специализирани материали, в това число и мултимедийни;

 8. Създаване на регионални и местни центрове за работа;

 9. Създаване на консултативни и информационни центрове;

 10. Разработване на проекти, изграждане и управление на центрове за временно настаняване на жертви на домашно или сексуално насилие, психически тормоз, стрес и др.;

 11. Посредничество за повишаване на квалификацията и професионална реализация на членовете;

 12. Набиране и обучение на професионалисти, включително и доброволци, за включването им в експертна мрежа за оказване на помощ на пострадали;

 13. Участие в международни, европейски и национални конкурси, програми, проекти и др. за осигуряване финансиране за реализация на целите на сдружението;

 14. Разработване на програми за повишаване на образованието и квалификацията за професионалистите, работещи в центъра;

 15. Организиране и провеждане на специализирани инициативи за реализиране на международни проекти и срещи с представители на сходни организации;

 16. Участие в инициативи за реализиране на международни проекти и срещи с представители на подобни организации;

 17. Провеждане на семинари, конференции и проекти с участие на местни и чуждестранни експерти.

   Предмет на дейност

 1. Да насърчава развитието на духовната култура у хората;

 2. Да работи за усъвършенстването на физическото, духовно и личностно развитие на хората от различни социални групи в обществото,

 3. Да подпомага и насърчава хора от различни възрастови групи да спазват и усъвършенстват здравословен начин на живот;

 4. Да предприема действия за защита правата на хора и групи в риск;

 5. Да извършва проучвания и анализи;

 6. Да осъществява посредничество за сътрудничество в регионален, национален и международен мащаб по теми свързани с усъвършенстването на личностното развитие;

 7. Да се осъществява дейности свързани с детското възпитание;

 8. Да привлича изявени експерти, специалисти и личности от страната и чужбина като лектори в провежданите инициативи.

 

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Translate »
error: Content is protected !!

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!